โครงการรถคันแรกใด้เฮ.. มติครมยืดระยะเวลาให้

ก็เป็นข่าวดีครับที่ มติ ครม.ยืดเวลารับรถคันแรกตามโครงการคืนภาษีรถคันแรก จากที่จะต้องรับรถและยื่นเอกสารภายในวันที่ 31 ธ.ค.55 เป็นให้คนที่จองภายใน 31 ธ.ค.55 แต่จะใด้รับรถตอนใหนก็ใด้ ความคืบหน้าจะมาแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ผู้สื่อข่าวรายงานจาก ครม.สัญจรว่า นางสาวศันสนีย์ นาคพงศ์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวแถลงข่าว หลังประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายเวลารับและส่งมอบรถยนต์คันแรกออกไป ไม่มีกำหนด และให้ยื่นขอคืนเงินภาษีรถยนต์คันแรกไม่เกิน 1 แสนบาท ต่อกรมสรรพสามิต ภายใน 90 วันนับจากวันรับมอบรถยนต์ โดยผู้ขอใช้สิทธิจะต้องจองรถภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดโครงการ

ขณะเดียวกัน เพื่อให้โครงการรถยนต์ใหม่คันแรก ดำเนินไปได้อย่างราบรื่น กระทรวงการคลัง พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ควรขยายเวลาวันสิ้นสุดโครงการที่จะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 แต่เห็นควรขยายเวลารับและส่งมอบรถยนต์ รวมถึงเอกสารหลักฐานบางรายการออกไป

เนื่องจากวันที่ 31 ธ.ค.55 ผู้ใช้สิทธิ์อาจยังไม่ได้รับมอบรถยนต์ หรือจดทะเบียนกับกรมขนส่งทางบกไม่ทันตามกำหนด เวลา จึงผ่อนผันให้ผู้ขอใช้สิทธิ์นำเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม มายื่นที่สำนักงาน สรรพสามิตพื้นที่ หรือสรรพสามิตสาขา ภายในระยะเวลา 90 วันนับจากวันมอบรถยนต์

สำหรับแนวทางการดำเนินงานตามที่กระทรวงการคลังเสนอมีดังนี้

1. ผู้ขอใช้สิทธิฯ ต้องทำการซื้อหรือจองรถยนต์ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และต้องยื่นคำขอใช้สิทธิฯ และเอกสารประกอบการใช้สิทธิฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ดังนี้

(1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

(2) สำเนาทะเบียนบ้าน

(3) สำเนาหนังสือสัญญาเช่าซื้อ (ถ้ามี)

(4) สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขอใช้สิทธิฯ

(5) ใบจองรถยนต์ (ตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555)

2. เนื่องจากในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผู้ขอใช้สิทธิฯ อาจจะยังไม่ได้รับมอบรถยนต์หรือจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกไม่ทันตามกำหนดเวลาส่งผลให้ไม่สามารถยื่นเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ได้ภายในวันสิ้นสุดโครงการฯ (31 ธันวาคม 2555) จึงผ่อนผันให้ผู้ขอใช้สิทธิฯ นำเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมมายื่น ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาภายในระยะเวลา 90 วันนับจากวันถัดจากวันรับมอบรถยนต์ ดังนี้

(1) หนังสือสัญญายินยอมสละสิทธิ์การโอนรถยนต์ใหม่คันแรก

(2) สำเนาหลักฐานการซื้อขายรถยนต์

(2.1) กรณีการซื้อด้วยเงินสด

- สำเนาใบเสร็จรับเงินหรือสำเนาสัญญาซื้อขาย

- สำเนาเอกสารการรับมอบรถยนต์

(2.2) กรณีเช่าซื้อ

- สำเนาใบเสร็จรับเงิน

- สำเนาเอกสารการรับมอบรถยนต์

- สำเนาหนังสือสัญญาเช่าซื้อ

(3) สำเนาคู่มือจดทะเบียน

3. หากผู้ขอใช้สิทธิฯ ไม่ดำเนินการตามข้อ 3.1 และนำเอกสารเพิ่มเติมในข้อ 3.2 มายื่น ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผู้ขอใช้ สิทธิ ฯ ไม่ประสงค์จะขอรับเงินคืนตามโครงการรถยนต์ใหม่คันแรกและจะเรียกร้องสิทธิฯ และค่าเสียหายใด ๆ กับทางราชการไม่ได้

Add a Comment

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *


*